nasza misja
W Naszym Przedszkolu: Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie. Przestrzegamy praw dziecka. Każde dziecko jest ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie oraz w rozumieniu swoich uczuć. Prowadzimy edukację prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne i prozdrowotne. Prowadzimy edukację w zakresie języka obcego. Kształtujemy postawę proekologiczną. Rozwijamy kompetencje matematyczne dzieci Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym, przedszkolami. Służymy pomocą i radą w razie trudności wychowawczych. Prowadzimy pedagogizację rodziców. Celebrujemy święta państwowe, rodzinne, przedszkolne. Zapewniamy warunki do swobodnej, twórczej i bezpiecznej zabawy. Organizujemy różnorodne zajęcia: spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, uroczystości przedszkolne. Prowadzimy działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci. Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.
cele i zadania
Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich. Wychowywanie w ścisłej współpracy z rodzicami rozwijając takie cechy charakteru jak: dobroć, życzliwość, empatia, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości. Nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę i obcowanie z tym językiem. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem. Nauka poprzez aktywne działanie i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Rozwijanie kompetencji matematycznych metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej Rozwijanie przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko -dorosły. Rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym. Promowanie zdrowia oraz edukacji dla bezpieczeństwa, a także postawy proekologicznej. W miarę posiadanego potencjału bazy dydaktyczno-wychowawczej wspieranie i kształcenie dzieci z trudnościami edukacyjnymi
wizja przedszkola
Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Procesy zachodzące w przedszkolu Zajęcia prowadzone w przedszkolu zapewniają realizację podstawy programowej, a także poszerzają ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy dzieci, rodziców i nauczycieli i jest systematycznie doskonalony.
cele i zadania
Zasady pedagogizacji zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i umiejętności, należą do nich: zasada poglądowości, samodzielności, stopniowania trudności, systematyczności, związku teorii z praktyką, efektywności, operatywności wiedzy uczniów, trwałości wiedzy, zasada kształtowania umiejętności uczenia się, zasada ustawicznego kształcenia.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym: Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, bezpieczeństwo, edukację czytelniczą. Krąg partnerów zewnętrznych sukcesywnie poszerza się.Przedszkole organizuje uroczystości pozostające w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiska. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne.
Przyjazne miejsce
z opieką jak w domu
Przedszkole stworzone z potrzeby serca i miłości do dzieci. Miejsce przyjazne małym ludziom i służące przede wszystkim ich spokojnemu rozwojowi.
Zapisz dziecko do przedszkola